Rzeczoznawca majątkowy Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości.

Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Dlatego też, tylko rzeczoznawcy posiadający specjalne uprawnienia nadawane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa mogą prowadzić działalność związaną z szacowaniem nieruchomości. Wszyscy rzeczoznawcy majątkowi wpisani są do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa (mój numer to 6610). Rejestr dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Co do zasady wycena nieruchomości dokumentowana jest w formie operatu szacunkowego. Rzeczoznawca majątkowy może również sporządzać opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 175 ustawy o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do:

 • wykonywania czynności zawodowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości,
 • stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych,
 • zachowania tajemnicy zawodowej,
 • posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku, którego dokonuje się określenia wartość nieruchomości. Wycena nieruchomości może być dokonywana dla różnych celów. Przepisy prawa definiują rodzaje wartości, jakie rzeczoznawca majątkowy może określić oraz jakie podejścia, metody i techniki rzeczoznawca powinien zastosować, aby poprawnie wycenić nieruchomość. Decyzję o tym, jaki rodzaj wartości zostanie określony oraz jakie podejście, metoda i technika zostanie zastosowana, podejmuje rzeczoznawca majątkowy i jest ona uzależniona m.in. od celu wyceny, indywidualnych cech danej nieruchomości oraz od dostępnych informacji o rynku nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy może określić jedną z trzech rodzajów wartości nieruchomości: rynkową, odtworzeniową i katastralną.

Zgodnie z art. 151 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

 • Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy oraz upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.
 • Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.
 • Wartość katastralną nieruchomości stanowi wartość ustalona w procesie powszechnej taksacji nieruchomości.